Penyelidik :
Penyelidik Bersama :
Abstrak :
Pendidikan awal kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di Malaysia masih baru dan belum berkembang luas. Program yang sedia ada ialah program pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan sistem Montessori atau region Emilia atau lain-lain yang diadaptasi daripada luar.Sehubungan itu, sekumpulan pakar yang dipimpin oleh Y.A. Bhg. Datin Rosmah Mansor, isteri Perdana Menteri Malaysia bertekad membantu kerajaan melahirkan modal insan negara yang holistik dan produktif bermula dari peringkat awal kanak-kanak lagi. Ini kerana pendidikan awal kanak-kanak telah dibuktikan melalui penyelidikan di luar negara Berjaya menghasilkan tenaga kerja an warga negara yang produktif yang boleh membawa pulangan ekonomi yang baik kepada sesebuah negara. Hasilnya, lahirlah projek perintis” Setiap Anak PERMATA Negara’
Impak Kajian kepada Masyarakat :
Katakunci :

Komen/Cadangan ::
Tiada komen/cadangan lagi..